Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím (Veronika Fucimanová IČO: 01000365). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě www.mediacars.cz,  e-mailu (info@mediacars.cz), či písemně na naši adrese, Svornosti 2306/23, 700 30 Ostrava. 

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem spolu s odkazem kde můžete vaši objednávku sledovat online. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Objednávku můžete stornovat do doby než bude expedována.

5) BALNÉ, POŠTOVNÉ A ÚHRADA ZBOŽÍ

Objednané zboží lze zaplatit  bankovním převodem před odesláním zboží, přes peněženku PayPal nebo při převzetí zboží. Objednané zboží vám zašleme přepravní službou, nebo si jej můžete vyzvednout v našem výdejním místě. Při objednávce nad 10 000,- Kč neplatíte v ČR poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je uvedena u každého produktu. Pokud není uvedeno, zboží je dodáváno obvykle do 2-14 dnů od úhrady objednávky. O změně dodací lhůty budeme neprodleně kupujícího informovat. U produktů s dostupností "na objednávku" je třeba pro zjištění dodací lhůty zaslat email napomocí kontaktního formuláře. Obvykle je to ale 14 dnů. Pokud je zboží skladem, odesíláme ihned po přijetí platby.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Kupující má právo vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu a bez jakýchkoliv poplatků odstoupit od smlouvy. Prodejce má právo na úhradu výdajů spojených s odstouprním od kupní smlouvy.  Právo na vrácení zboží se vztahuje na nepoškozené a nepoužité zboží. Zboží není možné prodejci posílat zpět na dobírku, v takovém případě nebude zásilka převzata. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jestliže se u zboží při používání zboží projeví závada zboží, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.

Způsob a podmínky mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně informace o možnosti obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

- mimosoudní řešení sporů je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestranností řízení.

- dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce, která kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu (bližší informace jsou uvedeny v  zákoně  číslo 64/1986

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • porušením ochranných pečetí a nálepek popř. nelze žádat výměnu výrobku
  • Instalace nesprávného software nebo použití jiného než oficiálního upgrade zařízení 
  • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
  • pokud byly škody způsobeny počítačovými viry
  • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 

Prodávající v žádném případě neručí za škody, vzniklé zákazníkovi v důsledku vady zboží, selhání software či počítačové sítě a ztráty dat. V případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat, neručíme za data na nich uložená. Doporučujeme důležitá data zálohovat.

V případě neoprávněné reklamace zboží zákazníkem (nebude-li zjištěna udaná závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování zboží podle aktuálního ceníku servisních výkonů. Neoprávněně reklamované zboží si zákazník může vyzvednout osobně nebo mu může být zboží zasláno na jeho náklady.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci emailem (info@mediacars.cz),  či písemně na naši adrese Mediacars.cz, Svornosti 2306/23, 700 30 Ostrava (nečekejte na odpověď)
2) zboží zašlete jako doporučený balík, nebo jiným způsobem (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě a záruční list

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Zboží není možné posílat k reklamaci na dobírku, v takovém případě nebude zásilka převzata.

8) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Je dobré vědět:

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.)

S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží vždy přiložit dokument -nákupní doklad (faktru) , který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

•o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

•o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

•o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

•o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

•o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

•o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

•o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

•o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

•o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

•o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

•uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

•o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno. Stručný přehled na závěr

•Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů (nevztahuje se nákupu na IČ )

•Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

•Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

•Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.

•Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče. •Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

•Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

•Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno)

9) KOMISNÍ PRODEJ

Po dohodě přijímáme do komisního prodeje výrobky které svým charakterem použití odpovídají našemu sortimentu. V takovém případě je uzavřena smlouva v tomto znění:

Vlastník prohlašuje, že zboží je jeho majetkem, nepochází z trestné činnosti a je tedy oprávněn s ním volně nakládat. Zboží bude po dobu 2 měsíců 
nabízeno za smluvní cenu stanovenou vlastníkem, 3. měsíc si zprostředkovatel vyhrazuje právo snížit smluvní prodejní cenu. Zprostředkovateli náleží smluvní 
provize z PŮVODNĚ sjednané ceny. Vypořádání mezi vlastníkem a zprostředkovatelem bude provedeno po prodeji zboží, nejdříve však za 30 následujících pracovních dnů. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo výše uvedené zboží vyřadit z prodeje. V případě ztráty dokladu NEBUDE VYDÁNO ZBOŽÍ ANI PENÍZE.
 
TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ NA DOBU URČITOU. V případě, že vlastník po uplynutí 6-ti měsíců od založení této smlouvy neuzavře na toto zboží smlouvu novou nebo si nevyzvedne zboží nebo peníze, toto zboží propadá ve prospěch zprostředkovatele prodeje bez nároku na náhradu.
Prodejem zboží budou uhrazeny náklady spojené s úschovou apod. Vlastník podpisem potvrzuje, že si přečetl tuto smlouvu a souhlasí s podmínkami výše uvedenými.
 

Ochrana osobních údajů:

Zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím. Registrační údaje jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. Během doby Vašeho užívání našich internetových obchodů shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám. Naše firma si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně. Používáním našeho internetového obchodu a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech.

Provozovatel:

MediaCars.cz

Veronika Fucimanová

Svornosti 2306/23

Ostrava - 700 30

Česká republika

Email: info@mediacars.cz

IČ: 01000365

 

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Podle značky auta
NejprodávaNější

Xtrons DVR007

Cena: 1 490 Kč

Xtrons FV002

Cena: 1 490 Kč
Nákupní košík

Košík je prázdný

Zákazník

Napište nám

Spolupracujeme

Katalog Autopes.cz

Doporučujeme
Nové zboží
Reklama